DNG Münster

Nieuws


in de komende tijd geen evementen
controleer uw e-mail

Duits-Nederlandse Vereniging

Privacyverklaring (AVG)De Duits-Nederlandse Vereniging [Deutsch-Niederländische Gesellschaft e.V. Münster], gevestigd aan
  • c/o Handwerkskammer Münster
  • Bismarckallee 1
  • 48151 Münster,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
 • Deutsch-Niederländische Gesellschaft Münster e.V.
 • c/o Handwerkskammer Münster
 • Bismarckallee 1
 • 48151 Münster
 • Deutschland
 • Tel.: +49 251 5203210
 • E-Mail: info@dng-ms.eu
 • Website: www.dng-ms.eu

Persoonsgegevens die wij verwerken
Deutsch-Niederländische Gesellschaft Münster e.V. [DNG] verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze aktiviteiten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 1. Voor- en achternaam
 2. Geslacht
 3. Voor- en achternaam partner
 4. Adresgegevens
 5. Bedrijf
 6. Telefoonnummer
 7. E-mailadres
 8. IP-adres
 9. Internetbrowser en ingestelde taal


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website-bezoekers

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
DNG verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Om u te informeren over onze aktiviteiten

Geautomatiseerde besluitvorming
DNG neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DNG) tussen zit.
DNG gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Microsoft Office.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
DNG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende
persoonsgegevens e.d.: 3 jaar
IP-adres: 7 dagen

Delen van persoonsgegevens met derden
DNG verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
DNG gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DNG en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dng-ms.eu.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
DNG wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
DNG neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op of via info@dng-ms.eu.
DNG heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.